Lidská práva a práva poškozených

Podle zákona o obětech trestných činů máte jako oběť trestného činu svá práva, která můžete uplatňovat, pokud tím nedojde ke zmaření trestního řízení. Zvláštní práva pak připisuje zákon zvlášť zranitelným obětem. Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý a šetrný přístup, právo na informace, odbornou pomoc, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, peněžitou pomoc a právo na ochranu před druhotnou újmou. Tato práva Vám náleží bez ohledu na státní občanství (nestanoví-li zákon v určitých konkrétních případech jinak), věk, pohlaví, národnost, vyznání apod.

Jste-li zároveň stranou poškozenou v trestním řízení, máte také práva vyplývající z trestního řádu. Těmito právy nejsou dotčena Vaše práva podle zákona o obětech trestných činů. Poškozený nesmí být nucen k uplatňování těchto práv a může se výslovným prohlášením vzdát veškerých svých procesních práv.  Je-li poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je-li tato její způsobilost omezena, vykonává její práva dle tohoto zákona její zákonný zástupce, případně opatrovník ustanovený předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem. Oprávnění poškozeného nemá ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

 

 

novinky:
05 | 04 | 2018
Vše prodáno

V této chvíli pro Vás nemáme nic volného k prodeji

05 | 04 | 2018
Průmyslové objekty

Průmyslová zóna Kladno:  Pronájem průmyslových hal  v ceně od 30,-Kč/m2/měsíc. Pronájem/ prodej  pozemků určených k průmyslové zástavbě/výrobě v ceně od 900,-Kč po 1500,-Kč/m2 dle lokality a možnosti využití

Město Kladno: Prodej pozemků určených k zástavbě RD